การประชุมวิชาการสัปดาห์เอกภาพ การเปลี่ยนแปลงของโลก และอารยธรรมยุคใหม่ จัดขึ้นที่ประเทศไทย

  • เริ่มเหตุการณ์ : Mar 25 2022
  • สิ้นสุดเหตุการณ์ : Mar 25 2022
การประชุมวิชาการสัปดาห์เอกภาพ การเปลี่ยนแปลงของโลก และอารยธรรมยุคใหม่ จัดขึ้นที่ประเทศไทย

การประชุมวิชาการสัปดาห์เอกภาพ การเปลี่ยนแปลงของโลก และอารยธรรมอิสลามยุคใหม่จัดขึ้น ณ กรุงเทพฯ

ตรงกับวันประสูติของท่านนบีมูฮัมหมัด ซล. และ ท่านอิมามศอดิก อ. การประชุมวิชาการสัปดาห์เอกภาพ การเปลี่ยนแปลงของโลก และอารยธรรมอิสลามยุคใหม่จัดขึ้น ณ กรุงเทพฯ โดยมีนักวิชาการมุสลิมเข้าร่วมการเสวนาครั้งนี้ด้วย
 
ซึ่งงานเสวนานี้ จัดขึ้นโดยการร่วมมือกันระหว่างศูนย์วัฒนธรรมสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่าน และศูนย์ศึกษาและวิจัยอิสลาม  ซึ่งนักวิชาการมุสลิมชาวไทยที่มีชื่อเสียงได้อธิบายประเด็นสำคัญ อาทิเช่น ความท้าทายในปัจจุบันของภูมิภาคและสถานการณ์โลกอิสลาม พร้อมอธิบายองค์ประกอบของอารยธรรมอิสลามยุคใหม่
 
ฮะซันคอนีย์ อุปทูตวัฒนธรรม ได้กล่าวแสดงความยินดีเนื่องในวันประสูติของท่านศาสดา ซล. และได้กล่าวถึงการมาของท่านศาสดาผู้เปี่ยมล้นด้วยความเมตตา กรุณา และความอ่อนโยน ในฐานะเป็นศาสดาองค์สุดท้ายที่ถูกส่งมาจากพระผู้เป็นเจ้า เพื่อช่วยเหลือ ชี้นำ และ เพื่อสร้างความสันติให้แก่มนุษยชาติ
 
นอกจากนี้ ท่านศาสดาได้นำเสนอ สาส์นแห่งเอกภาพ ความสามัคคี และมิตรภาพให้แก่มนุษย์ และเรียกร้องให้หลีกเลี่ยงความเป็นศัตรูและการแตกแยกทุกประชาชาติในทุกยุคทุกสมัย และกล่าวเสริมว่า
 
แท้จริงแล้ว อิสลามได้เชิญชวนและเรียกร้องมนุษย์ไปสู่สันติภาพ ความสามัคคี และเอกภาพ ด้วยเหตุนี้ ท่านอิมามโคมัยนี ร.ฏ ผู้สถาปนารัฐอิสลามแห่งอิหร่าน ได้ตั้งชื่อวันนี้ ว่า สัปดาห์แห่งเอกภาพ
 
อุปทูตวัฒนธรรม กล่าวเสริมอีกว่า ขณะที่ประเทศส่วนใหญ่ยึดติดกับวัฒนธรรมและอารยธรรมของโลกร่วมสมัย พวกเขาเผชิญกับความท้าทายที่ร้ายแรงทั้งในเรื่องคุณค่าและศีลธรรมของมนุษย์
 
จากนั้นได้กล่าวถึงสถานการณ์ล่าสุดในประเทศอิสลามบางประเทศ เช่น อัฟกานิสถาน และตั้งคำถามถึงอนาคตของอารยธรรมตะวันตกสำหรับมนุษยชาติในปัจจุบันว่าจะเป็นอย่างไร?
 
พวกเขาบรรลุถึงความผาสุก ความปลอดภัย  และความสงบสุขของมนุษย์ได้หรือไม่? จากนั้นได้กล่าวถึงองค์ประกอบบางประการของอารยธรรมอิสลามยุคใหม่ เช่น การพัฒนาการ ความสูงส่ง และความผาสุกของมนุษย์ทั้งในโลกนี้และโลกหน้า ความเป็นอิสระที่แท้จริง การปฏิเสธการครอบงำโลก และการปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยทั้งในเรื่องของศาสนาและชีวิตพหุวัฒนธรรมในสังคมที่กำลังพัฒนาที่เรียกว่าทัศนะอุดมคติ
 
นักวิชาการที่เข้าร่วมการเสวนาได้วิเคราะห์ ถึงความจำเป็นในการเสริมสร้างองค์ประกอบและปัจจัยที่สร้างเอกภาพในโลกอิสลาม และแจกแจงการขจัดอุปสรรค ภยันตราย และข้อกำหนดสำหรับการมีเอกภาพในสังคมอิสลาม
 
การแสวงหาอิสรภาพเป็นปัจจัยสำคัญในการบรรลุถึงการมีเอกภาพในอิสลาม
 
อาจารย์ อิมรอน มะลูลีม หนึ่งในนักวิชาการมุสลิมที่มีชื่อเสียงในประเทศไทย ได้บรรยายเนื่องในวันประสูติของท่านศาสดา ซล. ถึงเอกภาพของมุสลิม และความเป็นหนึ่งเดียว
 
ในขณะเดียวกัน การแสวงหาอำนาจทางโลกของผู้ปกครองคืออุปสรรคในการสร้างเอกภาพและทำให้สังคมอิสลามเกิดความบาดหมางกัน  เขาถือว่าการฝักใฝ่ตะวันตกและการแสวงหาอำนาจจากต่างชาติ คือตัวทำลายเอกภาพ  และถือว่าการไว้วางใจในพระเจ้า หลีกเลี่ยงความกลัวต่อมหาอำนาจโลก คือความจำเป็นในการรักษาเอกภาพ และภราดรภาพในสังคมอิสลาม ในทางกลับกัน การปฏิบัติที่ตรงกันข้ามนี้คือตัวทำลายเอกภาพ  จากนั้น ดร. อิมรอนได้กล่าวถึงจุดยืนของ ซัยยิด ญะมาลุดดีน อัฟกานี (อาซาดาบาดี) ว่าคือผู้ดำเนินตามขั้นตอนอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเอกภาพแถบประเทศมุสลิมเมื่อสองศตวรรษก่อน และมีส่วนอย่างมากในการสร้างเอกภาพขึ้นในอิสลาม
 
เขายังชี้ให้เห็นถึงปัจจัยในการบรรลุถึงเอกภาพในอิสลาม ซึ่งปัจจัยที่สำคัญคือความเป็นอิสระทางความคิดของนักวิชาการและหน่วยงานทางศาสนาที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การปกครองของเหล่ากษัตริย์และการปกครองของรัฐบาล ในขณะที่สังคมมุสลิมบางประเทศไม่เป็นเช่นนั้น
 
เขากล่าวถึงชัยชนะการปฏิวัติอิสลามของอิหร่านภายใต้การชี้นำของท่านอิมามโคมัยนี และความสำเร็จของสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่านในการดำเนินการตามกฎหมายอิสลามในประเทศอันเป็นผลมาจากปัจจัยนี้
 
ณ วันนี้ตะวันตกกลัวความเป็นเอกภาพของประชาชาติอิสลาม
 
ดร.จรัญ มะลูลีม ศาสตราจารย์มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ นักวิชาการในที่ประชุม ได้เน้นย้ำบทบาทของสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่านในการสนับสนุนการสร้างเอกภาพและการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอิสลาม เขากล่าวถึงความทรงจำของเขาในการเข้าร่วมการประชุมสัปดาห์เอกภาพที่สาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่าน ซึ่งอิหร่านแสดงออกถึงการสนับสนุนอย่างแท้จริงต่อประเทศมุสลิมที่ถูกกดขี่ เช่น ปาเลสไตน์ ซีเรีย อิรัก เลบานอน และเยเมน  โดยชี้ให้เห็นถึงความจำเป็นในการเสริมสร้างเอกภาพในสังคมอิสลาม เขาเสริมว่า ความขัดแย้ง สงคราม และความไม่มั่นคงในดินแดนอิสลามเหล่านี้เกิดจากความอ่อนแอในเรื่องของภราดรภาพและเอกภาพของมุสลิม ทุกวันนี้ อิหร่านสามารถยืนหยัดต่อกรกับอิทธิพลของมหาอำนาจโลก โดยอาศัยหลักเอกภาพกับประเทศอิสลามบางประเทศ
 
ทุกวันนี้ ตะวันตกหวาดกลัวความมีเอกภาพของประเทศมุสลิม เป็นความจริงที่ปฏิเสธไม่ได้ น่าเสียดายที่ประเทศอิสลามบางประเทศได้สร้างความสัมพันธ์กับอิสราเอล เช่นเดียวกับซาอุดิอาระเบีย ที่กำลังตระหนักถึงความผิดพลาดครั้งใหญ่ในการเป็นศัตรูกับอิหร่าน
 
การยึดมั่นในอัลกุรอานและซุนนะห์ของท่านศาสดา ซล. คือปัจจัยในการเสริมสร้างเอกภาพในอิสลาม
 
เชคมิกดาร วิทยากรในที่ประชุมกล่าวว่า ปัญหาหลักของโลกอิสลามคือการไม่มีเอกภาพในอุมมัตอิสลาม
 
สาเหตุของอันตราย คือการออกห่างจากหลักคำสอนของอิสลามและไม่สนใจกฏเกณท์ข้อปลีกย่อย น่าเสียดายมุสลิมบางคนออกห่างจากคำสอนของทั้งสอง  เป็นเหตุให้สังคมอิสลามเกิดความอ่อนแอ และต้องพึ่งพาการปกครองของมหาอำนาจตะวันตก
 
รายละเอียดของการประชุมวิชาการนี้มีอยู่ในลิงค์ด้านล่าง
 

 

:

:

:

: