อัรบาอีนผลผลิตต่อเนื่องจากอาชูรอจนถึงการปรากฏกายของอิมามมะฮ์ดีย์

  • เริ่มเหตุการณ์ : Sep 23 2022
  • สิ้นสุดเหตุการณ์ : Sep 27 2022
อัรบาอีนผลผลิตต่อเนื่องจากอาชูรอจนถึงการปรากฏกายของอิมามมะฮ์ดีย์

อัรบาอีนผลผลิตต่อเนื่องจากอาชูรอจนถึงการปรากฏกายของอิมามมะฮ์ดีย์

ในการเดินเท้าสู่การซิยาเราะฮ์อิมามฮุเซน (อ) ครั้งนี้ ชีอะห์ ซุนนี ยาซิดี คริสเตียน ไซดี ตลอดจนผู้นับถือศาสนาอื่น ๆ รวมทั้งผู้ที่ยึดมั่นในสำนักคิดอิมามฮุเซน (อ) และอิสลาม หรือแม้แต่ผู้ที่ไม่เชื่อในสำนักคิดนี้เลย แต่เคยได้ยินเสียงเรียกแห่งอิสรภาพ ความรักและการต่อสู้ของอิมามฮุเซน (อ)  ทั้งหมดมารวมกันอยู่ภายใต้เงาธงสีแดงของอิมามฮุเซน (อ)

ความรัก ความเห็นอกเห็นใจกัน การเสียสละทั้งชีวิตและทรัพย์สินเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติในอัรบาอีน และสิ่งเหล่านี้เป็นเงื่อนไขและบริบทที่จะเกิดขึ้นในการปรากฏกายของอิมามมะฮ์ดีย์

:

:

:

: